Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Projekt
Cele
Partnerzy
Struktura organizacyjna
Biuro Projektu

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej


  Opis projektu

  Numer projektu

  POIG.01.01.02-00-015/08-00
  Tytuł projektu

  Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym
  Kierownik Biura Prof. dr hab. inż Romana Ewa Śliwa
  Program Operacyjny

  Innowacyjna Gospodarka
  Oś priorytetowa

  1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  Działanie

  1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie

  1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
  Całkowity koszt realizacji projektu

  115 880 000,00 zł
  Nazwa Wnioskodawcy

  Politechnika Rzeszowska - Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET "Dolina Lotnicza"

  Typ Wnioskodawcy

  Jednostka naukowa
  Forma prawna prowadzonej działalności

  Osoba prawna
  Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

  Szkoła wyższa
  Data rejestracji działalności Wnioskodawcy oraz nazwa organu rejestracyjnego

  09.1974 - Politechnika Rzeszowska
  01.2004 - Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET "Dolina Lotnicza"
  Data zawarcia umowy tworzącej konsorcjum/grupę/organizację podmiotów

  2.01.2004r.
  Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu

  • IPPT-PAN
  • Politechnika Lubelska
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  • Instytut Lotnictwa
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Łódzka
  Kod PKD projektu

  PKD - 80.3(PRz)
  PKD - 73.10 (CZT AERONET)
  Cel projektu

  Celem strategicznym projektu jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej, na dziedziny które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki


  Projekt ma również strategiczne znaczenie w zapewnieniu wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W efekcie realizacji projektu w polskich firmach lotniczych wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, które wpłyną na poprawę ich produktywności i efektywności oraz wzrost satysfakcji ich klientów, wzmacniając tym samym ich pozycję konkurencyjną polskich firm na rynku globalnym. Projekt ma również bezpośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy, równości szans oraz zmniejszenie negatywnych skutków procesów technologicznych stosowanych dotychczas w lotnictwie dla środowiska. Cel główny projektu jest zgodny z celem głównym POIG "Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa". Rozwiązania technologiczne, które powstają w wyniku realizacji projektu wpłyną na rozwój polskich firm lotniczych, podniesienie poziomu ich innowacyjności a poprzez to rozwój gospodarki zarówno w skali regionalnej, jak i w skali kraju. Implementacja uzyskanych w projekcie wynikówsłuży i nadal będzie służyć wzrostowi zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej zarówno w sferze B+R jak i w sferze produkcji. Szybki wzrost technicznego zaplecza naukowego (w tym infrastruktury naukowo-badawczej) na najwyższym poziomie światowym umożliwia podejmowanie realizacji badań naukowych bardzo zaawansowanych służących transferowi wiedzy do przemysłu lotniczego. Realizacja zadań we wspólnych projekcie z wykorzystaniem indywidualnych osiągnięć i kompetencji partnerów daje podstawę do wypracowywania rozwiązań innowacyjnych, ich wdrożenia, modernizacji istniejącego stanu technicznego, służących konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych jak też jednostek naukowo-badawczych. Realizacja zadań projektu dzięki unikalnemu sprzężeniu z przemysłem pozwala na racjonalizację i zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę.

  Opis projektu

  Projekt jest kontynuacją ponad 4-letnich działań podejmowanych przez Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza" (CZT AERONET) na arenie krajowej i międzynarodowej, zmierzających do podniesienia efektywności i jakości prac badawczo-rozwojowych na rzecz sektora lotniczego.
  Cechą wyróżniającą projekt jest bardzo wyraźne sprzężenie celów i tematyki badawczej z potrzebami sfery przemysłowej, które identyfikowane były na etapie przygotowawczym, przede wszystkim w ramach:
  • spotkań grup zadaniowych CZT AERONET,
  • prac związanych z opracowywaniem programu badawczego CZT AERONET,
  • prac związanych z budowaniem Strategicznego Programu Badawczego Polskiego Lotnictwa w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa.
  Projekt jest równocześnie odpowiedzią na wyniki branżowego (technologicznego) projektu foresight "Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza".


  Bardzo istotnym czynnikiem, który umożliwi realizację zaprojektowanych zdań badawczych projektu jest istnienie jednego z bardziej nowoczesnych w Europie - Laboratoriów Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego przy Politechnice Rzeszowskiej.
  Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum CZT AERONET, działającego na podstawie umowy podpisanej w dniu 22 stycznia 2004 r. Konsorcjum składa się z 11 jednostek naukowych oraz reprezentującego przemysł Stowarzyszenia Grupy Producentów Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" (SGPPL).
  W ramach projektu realizowanych jest 15 głównych zadań badawczych, nakierowanych na najbardziej zaawansowane i dynamicznie rozwijające się dziedziny współczesnych procesów inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni oraz nowoczesnych technik wytwarzania w przemyśle lotniczym. Do segmentów projektu należą:

  • Z1. Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych
  • Z2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal
  • Z3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason.
  • Z4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych
  • Z5. Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium
  • Z6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie
  • Z7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.)
  • Z8. Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al ( w tym Al.-Li ) oraz Ti
  • Z9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych ( w tym materiały typu Glare )
  • Z10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika
  • Z11. Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze ( monokryształ, krystalizacja kierunkowa )
  • Z12. Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych
  • Z13. Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszków
  • Z14. Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone (ang. smart embedded systems) do zastosowania w lotnictwie
  • Z15.Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych
  Opracowane programy i stworzone zespoły badawcze w ramach poszczególnych zadań gwarantują terminową i efektywną realizację prac. Dodatkowo, w związku z kompleksowością zagadnień, poszczególne zespoły badawcze opracowały zw. Szczegółowe Plany Badań, które z kolei są weryfikowane w cyklach rocznych. Weryfikacja uwzględnia m.in. postęp techniczny w poszczególnych dziedzinach, zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz potrzeby przedsiębiorstw. Cel projektu jest zgodny z celem głównym POIG oraz celami poddziałania 1.1.2. Strategicznym celem jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej, na dziedziny które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, budowę gospodarki opartej na wiedzy.

  Uzasadnienie projektu

  Zidentyfikowane potrzeby przemysłu lotniczego w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy w kraju i na świecie wskazują na konieczność opracowania specyficznych zagadnień z zakresu materiałów i technologii stosowanych przemyśle lotniczym. Przyjęte w oparciu o dogłębną analizę potrzeb oraz aktualnej wiedzy na temat poszczególnych pól badawczych rozwiązania techniczne projektu zapewniają jego wykonalność, są zgodne z najlepszymi, znanymi praktykami oraz charakteryzują się optymalną efektywnością technologiczną, cenową i jakością. Projekt bazuje na zrealizowanych w ciągu ostatnich latach projektach celowych, rozwojowych oraz inwestycyjnych członków konsorcjum. Co więcej, współpraca w ramach jednego projektu, z dobrze zorganizowanym systemem przepływu informacji, pozwoli na pełne wykorzystania efektu synergii, co z kolei w wymierny sposób wpłynie na efektywność kosztową projektu oraz zapewnia bardzo wysoki stopień wykorzystania efektów prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Polsce w ostatnich latach.
  Realizacja projektu jest oczekiwana przez polski przemysł lotniczy, o czym świadczą informacje płynące bezpośrednio od przedsiębiorstw, stopień zaangażowania przedstawicieli zakładów w prace przygotowawcze projektu oraz listy intencyjne stanowiące załącznik do wniosku. W ramach projektu nastąpi bezprecedensowa mobilizacja polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie lotnictwa na rzecz przemysłu.
  Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej wymienionych w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006

  Projekt wywiera pozytywny wpływ na realizację polityki równości szans i niedyskryminacji


  Uzasadnienie: Sektor, w którym realizowany jest projekt charakteryzuje się dużą przewaga udziału mężczyzn. Mimo tej specyfiki branżowej, niniejszy projekt zapewnia wykorzystanie pełnych zasobów ludzkich sektora nauki i przemysłu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet naukowców i przedsiębiorców działających w tym sektorze. Rola koordynatora projektu powierzona jest kobiecie, co w dużym stopniu gwarantuje równe szanse kobiet i mężczyzn, a także neutralność w zakresie rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności czy wieku.

  Projekt wywiera pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju


  Uzasadnienie: Nowoczesne zaawansowane technologie materiałowe (w szczególności stosowane w lotnictwie) z założenia mają unikać negatywnego wpływu na środowisko naturalne wprowadzając rozwiązania technologiczne będące co najmniej dla niego obojętne. Realizacja zadań w ramach segmentów projektu nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Są prowadzone badania nad opracowaniem nowych materiałów w tym zakresie oraz metod zagospodarowania lub utylizacji powstających odpadów. Do tego celu wykorzystywane są Najlepsze Dostępne Techniki BAT zalecane w tym zakresie, a obejmujące najnowsze osiągnięcia światowe. Prace prowadzone są z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Projekt nie jest związany z kwestiami ochrony środowiska ale jego realizacja nie wpłynie w żaden sposób na stan środowiska.

  Harmonogram realizacji projektu

  • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - 01.07.2008 r.
  • Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 31.12.2015 r. • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka